Menu

Obchodné podmienky

                                       Obchodné podmienky internetového obchodu sport-active.sk

 

Tieto obchodné podmienky upravujú ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa objednaného tovaru.


1. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci je podnikateľom zapísaným v Živnostenskom registri, ktorý formou internetového obchodu predáva ponúkaný tovar. 

Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si od predávajúceho záväzne objednala tovar určený čo do množstva a druhu a uviedla všetky požadované údaje na svoju identifikáciu v objednávke.
2. OBJEDNÁVKA

Objednanie tovaru je možné len cez web doménu www.sport-active.sk (ďalej iba „e-shop") na základe výberu tovaru, riadne vyplneného objednávkového formulára a odoslanej objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci deklaruje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu im porozumel a bez výhrad s nimi súhlasí.


Vyplnená a odoslaná objednávka kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 43a Občianskeho zákonníka v platnom znení (OZ) s tým, že na uzavretie kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia §§ 43b až 46 OZ. 

Zrušiť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy formou e-mailu môže kupujúci uskutočniť kedykoľvek pred potvrdením návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Po potvrdení návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy môže kupujúci zrušiť návrh iba v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvné podmienky dodania tovaru. Zrušenie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy inou formou ako e-mailom sa neakceptuje.

Pre prípad, že kupujúci zruší svoju objednávku po odoslaní tovaru predávajúcim, vzniká predávajúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody (poštovné a pod.) Rovnaký nárok vzniká predávajúcemu aj v prípade, že kupujúci neprevezme alebo odmietne prevziať dodávku objednaného tovaru.

 


3. CENA TOVARU

Kúpna cena je cena výrobku uvedená na stránkach e-shopu sport-active.sk a sú určite a zrozumiteľne uvedené aj na konkrétnej objednávke. Poštovné nie je súčasťou kúpnej ceny. Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny a poštovného na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a poštovného

Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o podstatnej zmene ceny dodávaného tovaru (o viac ako 5%)4. DODACIE PODMIENKY

Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa) a sviatkov sa tovar nedoručuje. Doba dodania tovaru kupujúcemu odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim je 10 až 15 pracovných dní, v závislosti od dostupnosti tovaru.

V prípade predĺženia stanovenej dodacej lehoty je predávajúci povinný o tomto bezodkladne informovať kupujúceho.

Ak tovar nemožno doručiť z dôvodu skončenia výroby tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Zmluvné strany sú si povinné vrátiť akékoľvek plnenie, ku ktorému na základe zmluvy došlo bez zbytočného odkladu, teda do 14 dní od odstúpenia.

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od doručovateľa - kuriéra GLS.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), ani za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa). Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.

Spôsob dodania

Predávajúci zasiela objednaný tovar prostredníctvom kuriérskej spoločnosti - GLS s faktúrou, priloženou ku každej objednávke, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Jednotlivé možné varianty spôsobu dodania :

a) Doprava kuriérom na dobierku - pri tejto variante účtujeme jednotné poštovné vo výške 5,39 € (slovom päť eur, tridsaťdeväť centov), bez ohľadu na počet položiek tovaru. Objednaný tovar + poštovné uhradí kupujúci kuriérovi pri jeho preberaní.

b) Doprava kuriérom pri platbe vopred prevodom na náš účet - pri tejto variante predávajúci účtuje jednotné poštovné vo výške 4,39 € (slovom 4 eurá, tridsaťdeväť centov), bez ohľadu na počet položiek tovaru. Na e-mailovú adresu kupujúceho predávajúci zašle faktúru, na ktorej budú údaje o tovare, výške ceny + bankové spojenie, na ktoré je kupujúci povinný faktúru uhradiť

Pri platbe prevodným príkazom, prípadne vkladom hotovosti na náš účet je potrebné, aby ste uviedli variabilný symbol, ktorý je uvedený vo faktúre.

Balné neúčtujeme.5. PLATOBNÉ PODMIENKY


Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a poštovné v hotovosti kuriérovi pri preberaní tovaru alebo na účet predávajúceho. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 300 € (slovom tristo euro), má predávajúci právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% z kúpnej ceny v prospech účtu predávajúceho. V odôvodnených prípadoch - ak hodnota objednaného tovaru presiahne 1000 € (slovom jedentisíc euro), má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu až vo výške 75% z kúpnej ceny.

Dopravu v rámci SR hradí kupujúci sumou 4,39 € ( platba vopred na účet predávajúceho ) alebo 5,39 € ( dobierka ). 6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Na všetok nový tovar, ponúkaný v našom e-shope sport-active.sk je záruka poskytovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov prípadne zák. č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa uplatňuje.

Faktúra slúži ako doklad o záručnej dobe. Na uplatnenie reklamácie vždy postačuje priložená faktúra.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy kupujúci prevzal tovar. Nárok na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru.

Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci v prípade, ak kupujúci takéto vady alebo rozdiely v množstve zistí kontrolou a oznámi to predávajúcemu ihneď po prevzatí tovaru (ihneď = v ten deň).

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, v opačnom prípade môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z vád tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o vade tovaru, v opačnom prípade má toto právo predávajúci.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie zásielky kuriérskou spoločnosťou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u kuriérskej spoločnosti).

Ak kupujúci pri preberaní tovaru od kuriéra zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať. Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť  kuriérovi až po skontrolovaní tovaru.

Upozorňujeme tiež kupujúcich, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať.

V prípade reklamácie je kupujúci povinný tovar doručiť na adresu predávajúceho:

Eva Beňová

Čerňavská 186/52

914 42 Horné Srnie


Poškodený tovar je kupujúci povinný zaslať až na výzvu predávajúceho na svoje náklady. Musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka, prosíme neposielajte tovar na dobierku, pretože nebude akceptovaný.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Po obdržaní tovaru spolu s kópiou dokladu o kúpe – faktúrou, ktorá musí obsahovať dôvod reklamácie a číslo účtu, ak kupujúci požaduje vrátenie peňazí (inak predávajúci neakceptuje tovar na reklamáciu), je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle § 7 ods.1 zákona č.102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale,ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý zašlete na adresu:

Eva Beňová

Čerňavská 186/52

914 42 Horné Srnie

tel.: 0948 506 910

e-mail: info@sport-active.sk

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu tovaru. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr

Tovar nám zašlite späť na adresu:

Eva Beňová

Čerňavská 186/52

914 42 Horné Srnie

najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Náklady na vrátenie tovaru znášate Vy – spotrebiteľ.

Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar nesmie byť použitý ani poškodený, musí byť zabalený (nepoškodený obal), kompletný aj s príslušenstvom a doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe – faktúrou.

Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy). Prosíme neposielajte tovar na dobierku, nebude akceptovaný!

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho uvedenie tovaru do pôvodného stavu alebo odstúpiť od zmluvy bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Spodné prádlo a plavky je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň, aby boli dodržané základné hygienické podmienky pri vrátení tovaru.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak s termínom dodania tovaru dlhším ako 15 pracovných dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené písomnou alebo elektronickou formou (e-mailom) do 12 hodín od e-mailového oznámenia predávajúceho, že doba dodania tovaru bude dlhšia ako 15 pracovných dní. Neskoršie doručenie odstúpenia od zmluvy alebo inou ako vyššie uvedenou formou predávajúci neakceptuje.

 

8. RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE EURÓPSKEJ PLATFORMY RSO (riešenie sporov on-line)

Vážení zákazníci,
informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@sport-active.sk

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky informácie, ktoré uvedie kupujúci o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Predávajúci sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich neobchádza.

Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.


Registráciou zákazníka ako žiadateľa o novinky alebo akcie, zákazník automaticky súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode. Ak zákazník nebude mať záujem tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ukončiť ich zasielanie podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Internetový obchod sport-active.sk je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pod číslom 201413917.10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú platné od 12.06.2014. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771
fax č.: 046/5420 685
e-mail: tn@soi.sk

Potrebujete poradiť s objednávkou?

Neváhajte nás kontaktovať

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať